Verantwoording en toezicht


Alle pensioenfondsen in ons land staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). Conform de wettelijke eisen die worden gesteld aan pensioenfondsen, legt Stichting Pensioenfonds Coram ook intern verantwoording af over het beleid.

Intern toezicht

Het bestuur streeft naar goed bestuur en het adequaat invullen van intern toezicht. Voor het intern toezicht is gekozen voor toezicht door een visitatiecommissie die is samengesteld uit drie externe pensioendeskundigen. De visitatiecommissie heeft als opdracht de procedures en processen binnen het pensioenfonds ten minste eens in de drie jaar te beoordelen. Ook geeft de visitatiecommissie een oordeel over de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd en hoe wordt omgegaan met de risico's op langere termijn.

De visitatiecommissie visiteert het pensioenfonds jaarlijks en rapporteert aan het bestuur.