Het bestuur

Bij een pensioenfonds is het bestuur van het fonds verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur moet deskundig zijn en is wettelijk verplicht met de belangen van iedereen rekening te houden.

Taken van het bestuur

Het bestuur van een pensioenfonds is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur mag wel taken uitbesteden, maar alleen als het bestuur er goed zicht op heeft dat het uitbestede werk dan ook naar behoren wordt uitgevoerd.

Het bestuur moet op een transparante manier besturen. Dat wil zeggen dat het bestuur inzicht moet geven in de manier waarop besluiten tot stand komen. Bij de uitvoering van zijn taken moet het bestuur zich onafhankelijk opstellen en op een zorgvuldige en evenwichtige manier omgaan met de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur moet er bovendien voor zorgen dat:
 • er medezeggenschap is georganiseerd
 • er een interne klachten- en geschillenprocedure is
 • het functioneren van het bestuur als geheel en de individuele bestuursleden periodiek wordt geëvalueerd
 • er een verantwoordingsorgaan wordt ingesteld 
 • er intern toezicht is georganiseerd. 

Veel van de taken van het bestuur liggen vast in de wet of zijn opgenomen in de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. De principes zijn erop gericht de kwaliteit, de zorgvuldigheid en de openheid van pensioenfondsbesturen te vergroten.

Deskundigheid van het bestuur

Het bestuur van een pensioenfonds is er voor verantwoordelijk dat de pensioenregeling op een goede manier wordt uitgevoerd. Het is dan ook nodig dat het bestuur en de individuele leden van het bestuur over voldoende deskundigheid beschikken en de juiste competenties hebben om die taak uit te voeren. De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat het bestuur voldoende deskundig en geschikt is. Om als bestuurder te worden benoemd zal een bestuurslid om te beginnen moeten aantonen op de navolgende gebieden.

 • het besturen van een organisatie
 • wet- en regelgeving
 • pensioenregelingen en pensioensoorten
 • financieel technische en actuariële aspecten, waaronder beleggingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • communicatie
 • uitbesteding

over Geschiktheid Deskundigheid Pensioenfondsen niveau A te beschikken.

Het bestuur als geheel moet per deskundigheidgebied aantoonbaar beschikken over minimaal twee bestuurders met niveau B. Stichting Pensioenfonds Coram voldoet hieraan.

Het bestuur heeft ook een competentie-matrix ingevuld. Jaarlijks beoordeelt het bestuur in het kader van haar zelfevaluatie de actualiteit van deze matrix en besluit eventueel tot aanvullende opleidingen om eventuele lancunes op te vullen en de geschiktheid van het bestuur dan wel van haar individuele leden verder te verhogen.    

Wie zitten er in het bestuur:

Naam

Vertegenwoordiging

Lid sinds

Ir. P. Hulshof MBA

 Werkgever

1-03-2008

R.A.M. Rosenau

 Werknemers

12-06-2009

A.W.J Vergauwen

 Pensioengerechtigden

  1-7-2020