Het verantwoordingsorgaan


Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het bestuur moet een verantwoordingsorgaan instellen en de bevoegdheden van het orgaan vastleggen in de statuten. In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Iedere geleding heeft eenderde van de zetels. In beginsel kiest iedere geleding de eigen vertegenwoordiger of iedere geleding wijst de eigen vertegenwoordiger aan.
De taken van het verantwoordingsorgaan liggen vast in het Reglement Interne Verantwoording.

Taken en bevoegdheid verantwoordingsorgaan

Bij de verantwoording die moet worden afgelegd aan het verantwoordingsorgaan gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.
Het verantwoordingsorgaan geeft aan de hand van het jaarverslag, de bevindingen van het interne toezicht en andere stukken een oordeel over het handelen van het bestuur en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, opgenomen in het jaarverslag.
Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur en met de externe accountant en externe actuaris.
Het verantwoordingsorgaan heeft bovendien het recht advies uit te brengen over een aantal zaken, onder meer over de vergoedingsregeling voor bestuursleden, het beleid met betrekking tot het verantwoordingsorgaan en de inrichting van het intern toezicht.

Wie zitten er in het Verantwoordingsorgaan?

Naam

Functie

Vertegenwoordiging

Lid sinds

Einde zittingsduur

H. van Deursen

Voorzitter

Werkgever

2012

2018

H.J.M. van Stiphout

Secretaris

Pensioengerechtigden

2009

2019

Mw. C. Christophe

 

Werknemers

2017

2021